Iň täze habarlar

Türkmenistan we Eýran çölleşmä garşy göreşde tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyny nygtadylar

11.03.2023 | 13:56 |
 Türkmenistan we Eýran çölleşmä garşy göreşde tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyny nygtadylar

Türkmenistanyň DIM-nyň baştutany Raşid Meredow we Eýranyň Daşky gurşawy goramak boýunça guramasynyň başlygy Ali Salajege howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde, hususan-da, çölleşmä we çägeli tupanlara garşy göreşmekde tagallalaryň birleşdirmegiň zerurdygy barada aýtdylar.

Bulardan başga-da, suw bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy – diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

Meredow we Salajege 9-10-njy martda Aşgabatda bolup geçen «Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy babatynda hyzmatdaşlyk» halkara maslahatynyň çäklerinde duşuşdylar. EYR-nyň esasy tebigaty goraýyş gurluşynyň başlygy eýran wekiliýetine baştutanlyk etdi.

Maslahatyň gün tertibindäki meselelerden başga-da, taraplar döwletleriň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga degip geçdiler. Gürrüň söwda, ykdysayýet, energetika, logistika we ulag hakynda barýar.

Türkmen-eýran özara gatnaşyklaryň ýokary derejesini we iki döwletiň baştutanlarynyň arasyndaky ynançly dialogy bellemek bilen, wekiller ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparyň ähmiýetini nygtadylar.

ORIENT habarlar

Foto: mfa.gov.tm

Şeýle hem okaň: