Samsung

Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we «Ýaş tebigatçy» suratlaryň bäsleşigini geçirýärler

Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we «Ýaş tebigatçy» suratlaryň bäsleşigini geçirýärler

22-nji martda bellenip geçilýän Suw serişdeleriniň halkara gününe bagyşlap, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti «Ýaş Tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy bilen bilelikde suratlaryň bäsleşigini geçirýär.

Döredijilik bäsleşigine gatnaşmaga 7 ýaşdan 22 ýaşa çenli bolan çagalar we ýaşlar çagyrylýarlar. Olar stoluň üstünde goýulýan senenamalarda, kitaplaryň belliklerinde, şeýle hem suraty boýamaly kitaplary döretmekde peýdalanyljak suratlary çekmekde bäsleşmelidirler.

Suratlaryň galamlaryň ýa-da reňkleriň üsti bilen çekilen asyl nusgasy, şeýle hem ýokary hilde skanirlenen elektron nusgalary hem kabul edilýär.

Suratlar suwa we suw serişdelerine aýawly gatnaşyga, ekologik jemgyýeti gurmaklyga çagyrmalydyr.

Suratlar 26-njy marta çenli kabul edilýär. Kabul edişligi «Türkmenistanda meýletinçiligi ösdürmek» taslamasynyň utgaşdyryjysy şu salgyda ýerine ýetirýär: Aşgabat ş., 2022 köçe (A. Nawoýi), jaý 116/1, şeýle hem TGÝMJ-niň sebitlerdäki meýletinçiler bilen işleşmek boýunça jogapkär işgärleri kabul edýärler.

Işleri şeýle hem TGÝMJ-niň elektron salgysyna iberip hem bolýar: crescent.vol@tgymj.gov.tm.

Bäsleşige hödürlenýän işler çeperçilik ýerine ýetirilişi we bezelişi taýdan, şeýle hem olaryň jemgyýete berýän habary taýdan bahalandyrylar.

Netijede senenama goşuljak 12 surat saýlanar, işleriň 24-si – suraty boýamak kitaplaryna we iň gowy 3 surat kitap belliginiň dizaýnyny döretmekde ulanylar. Üç görnüşiň hersinde üç sany ýeňiji göz öňünde tutulandyr, olaryň atlary TGÝMJ-niň resmi saýtynda çap ediler.

Ýeňijiler jemgyýet tarapyndan geçirilýän dürli çärelerde meýletinçi bolmaga, seminaralara gatnaşmaga mümkinçilik alarlar. Olara şeýle hem salgylanma edebiýaty gowşurylar.

Goşmaça maglumat almak üçin telefon belgiler:

— Aşgabat: (99312) 932610;
— Balkanabat: (800222) 777334;
— Mary: (800522) 58480;
— Änew: (800137) 44620;
— Türkmenabat: (800422) 58615;
— Daşoguz: (800322) 92813.

ORIENT habarlar