Samsung

«Altyn Asyr» 4G aragatnaşygy bilen Balkanabat we Daşoguz şäherleriniň çäklerini doly gurşap aldy

«Altyn Asyr» 4G aragatnaşygy bilen Balkanabat we Daşoguz şäherleriniň çäklerini doly gurşap aldy

«Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory Balkanabat we Daşoguz şäherlerini ol ýerleriň çäginde täze häzirki zaman enjamyny oturdyp, 4G aragatnaşygy bilen doly gurşap aldy. Bu barada ORIENT-e TMCELL-iň wekilleri habar berdiler.

Indi bu şäherleriň ýaşaýjylary we myhmanlary hiç hili kesilmezden we eglenmezden mobil internetden peýdalanyp bilýärler – ýokary agyrlykdaky şekilli ýazgylara seredip bilýärler, onlaýn-oýunlary oýnap bilýärler, şekilli jaňlary amala aşyryp bilýärler we başga-da köp zatlary edip bilýärler. Mundan başga-da, 4G aragatnaşyk jaňlaryň dowamynda 3G ýa-da 2G bilen deňeşdireniňde sesiň has gowy berilmegini üpjün eder.

Ýokarda agzalanlaryň ählisi üçin «Altyn Asyr» «Internet-200» ýörite internet-bukjasyny teklip edýär, ol 200 manada 20GB trafik berýär. Mysal üçin, 20 GB trafik bu – 10 sagada golaý wagtyň dowamynda ýokary hilli şekilli ýazga seretmek, 200 sagat saz diňlemek we internetde 500 sagatlap gözleg geçirmekdir.

Ozal «Altyn Asyryň» Ahal, Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň birnäçe etraplarynda 4G aragatnaşygyň işi üçin täze enjam oturdandygy habar berlipdi, şeýlelikde ol ýokary tizlikli internetiň elýeterligini giňeltdi.

Şeýle hem 1-nji martdan Türkmenistanda çäksiz öý internetiniň tizligi ýokarlandyryldy we internet-nyrhlary arzanladyldy.

ORIENT habarlar