Iň täze habarlar

Aşgabatda “Sanly çözgüt-2022” atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

12.11.2022 | 22:00 |
 Aşgabatda “Sanly çözgüt-2022” atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Aşgabatda "TürkmenTel-2022" XV Halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işini tamamlady, onuň öňüsyrasynda "Sanly çözgüt-2022" atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň saýlama tapgyry geçirildi, forumyň dowamynda bolsa bäsleşigiň netijeleri jemlendi.

Biz onuň käbir netijelerini hödürläris. Bu bäsleşige 250 töweregi ylmy taslama hödürlenip, olaryň arasynda talyplar, ýokary synp okuwçylary we ýaş IT hünärmenleri bar.

В Ашхабаде назвали победителей конкурса технологических стартапов «Цифровое решение–2022»

Dürli ylym-bilim edaralarynyň, şeýle hem “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň hünärmenlerini öz içine alýan eminler toparynyň dykgatyna saglygy goraýyş, bilim, hyzmatlar ulgamy, robototehnika, ulag logistikasy, oba hojalygy tehnikasy we elektronika pudagy ýaly ugurlara degişli işler hödürlendi.

В Ашхабаде назвали победителей конкурса технологических стартапов «Цифровое решение–2022»

Bu yzly-yzyna üçünji ýaryş. Saýlaw toparynyň agzasy “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň sanly ykdysadyýetiň ösüşi bölüminiň müdiri Pena Suhanberdiýewiň aýdyşy ýaly, şu ýylky geçirilen bäsleşik öňkülerden oňa gatnaşýanlaryň sanynyň artanlygy bilen hem tapawutlydyr.

В Ашхабаде назвали победителей конкурса технологических стартапов «Цифровое решение–2022»

Üç ýyl ozal ýaş IT hünärmenleriniň intellektual bäsleşigine gatnaşmak üçin 104 adam ýüz tutan bolsa, bu ýyl ol san 242-ä ýetdi, ýagny tas iki ýarym esse köpeldi diýen ýaly.

Ýene bir zat: öňki ýyllarda bäsleşige gatnaşýanlaryň esasy topary talyplar we ýaş hünärmenler bolan bolsa, bu ýyl eýýäm dokuzynjy, onunjy we on birinji synp okuwçylary olar bilen deň şertlerde bäsleşýärler.

В Ашхабаде назвали победителей конкурса технологических стартапов «Цифровое решение–2022»

Başgaça aýdylanda, başlangyç ýaryşyna gatnaşyjylaryň ýaşarmak tendensiýasy bar. Bu IT ussatlarynyň bu ýylky bäsleşiginiň öňkülerden ikinji tapawudy. Guramaçylar eýýäm mekdep ýyllaryndan IT pudagynda hünärmen bolmak isleýän ýaşlaryň köpelýändigini begenç bilen belleýärler.

Şeýle-de bolsa, innowasion taslamalary bäsleşigini gurnaýjylar indiki ýyl awtorlaryň sanynyň ep-esli artjakdygyna umyt edýärler.

Bularyň hemmesi, öň bellenip geçilişi ýaly, "TürkmenTel-2022" Halkara forumynyň öňüsyrasynda boldy. Anna güni bolsa bäsleşigiň jemi jemlenip, ýeňijiler sylaglandy.

Ýedi nominasiýa boýunça jemi 42 taslama bellendi. Olardan 7-si - birinji, 14-üsi – ikinji we 21-isi - üçünji ýerlerdir.

"Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýewiň hut özi olaryň hemmesine diplom we gymmatly sowgatlar gowşurdy.

В Ашхабаде назвали победителей конкурса технологических стартапов «Цифровое решение–2022»

Taslamalaryň awtorlary haýsy ugurlara has köp ýykgyn edipdirler?

Ilki bilen, bilim ulgamy, soňra hyzmatlar ulgamy gelýär. Bäsleşlige hödürlenen işler üçin saýlanan ugurlaryň has köp ýüz tutulanlarynyň üçünjisi - saglygy goraýyş. Intellektual bäsleşigi guraýjylaryň tassyklaýşy ýaly, bu kanunalaýyklyga öňki ýyllarda hem gabat gelindi.

Sebitleýin nukdaýnazardan seredilende, innowasion taslamalarynyň bäsleşiginde aşgabatlylar, Lebap we Mary welaýatlarynyň ýaşaýjylary ýokary işjeňlik görkezdiler.

В Ашхабаде назвали победителей конкурса технологических стартапов «Цифровое решение–2022»

Degişli nominasiýalarda birinji orna Oguzhan adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyplary - Wekil Ýazgullyýew we Wekilmuhammet Bekmyradow; Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 1-nji ýyl talyby Akynyýaz Ýazmyradow; Döwlet Energetika Institutynyň inženeri Nurmuhammet Allanazarow; Milli howpsuzlyk institutynyň mugallymy Myrat Gurbanow; Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň kursanty Ahmet Batyrow we Aşgabat şäheriniň 79-njy orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Nurgeldi Annagurdow mynasyp boldular.

Sözümiň ahyrynda, bäsleşige iň işjeň gatnaşanlaryň Oguzhan adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplarydygyny aýtmak isleýärin. Olar gatnaşanlaryň arasynda bolşy ýaly ýer alanlaryň içinde hem san taýdan agdyklyk edýär.

Siz olary şu suratda görüp bilersiňiz:

В Ашхабаде назвали победителей конкурса технологических стартапов «Цифровое решение–2022»

Bäsleşigi guraýjylaryň pikiriçe, bu ýyl ozalky geçirilen iki bäsleşikden tapawutlylykda, taslamalar has “durmuşa ukyply” çykdy, şolaryň arasynda ykdysadyýetiň hususy böleginde-de, döwletde-de eýýäm üstünlikli durmuşa geçirilenler hem az däl.

Bekdurdy Amansaryýew
Süleýman Çaryýewiň düşüren suratlary we wideogörnüşleri

Şeýle hem okaň: