Samsung

Aşgabatda energetika ulgamynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylýar: täze çagyryşlar we mümkinçilikler

Aşgabatda energetika ulgamynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylýar: täze çagyryşlar we mümkinçilikler

Şu gün irden Aşgabatda Söwda-senagat edarasynyň ýerleşýän ýerinde "Türkmenistanyň nebiti we gazy" (OGT-2022) maslahatynyň resmi açylyşy, şol bir wagtyň özünde-de ady bir sergisi başlandy.

Nebit-gaz forumy 45 ýurtdan 500-den gowrak – döwlet edaralarynyň, milli we halkara kompaniýalaryň, gözleg merkezleriniň we ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdepleriniň, halkara guramalarynyň we diplomatik wekilhanalarynyň wekillerini ýygnady.

В Ашхабаде обсуждают будущее энергосистемы: новые вызовы и возможности

Maslahat “Energetika ulgamynyň geljegi: täze çagyryşlar we mümkinçilikler” atly umumy mejlis bilen başlandy. Türkmenistanyň Ýangyç-energetika toplumyna gözegçlik edýän wise-premýer Şahym Abdrahmanow duşuşygyň hormatly myhmany boldy. Ýüzbe-ýüz we onlaýn gatnaşýanlaryň arasynda "Türkmengaz" döwlet konserniniň ýolbaşçylary, CNPC, SOCAR kompaniýalary, Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça Halkara agentliginiň (IRENA), Ýewropa Energetika Hartiýasynyň we ş.m. boldy.

В Ашхабаде обсуждают будущее энергосистемы: новые вызовы и возможности

Dürli ýurtlaryň energiýa pudaklary howa babatdaky gün tertibi we tehnologiki özgerişlik sebäpli ýüze çykýan umumy kynçylyklara garşy çözgüt tapmaga mejbur bolýarlar. Ýurtlar bölünip çykýan gazlary çäklendirmek, infrastrukturany ösdürmek meselelerini sanlylaşdyrmak we ş.m. meseleleri çözmek üçin mümkinçilikleri gözlemeli boldular. Aşgabat forumynyň gün tertibinde durnukly geljegiň iki esasy tarapyny - uzak möhletleýin energiýa we daşky gurşaw howpsuzlygyny birleşdirip, bu kynçylyklara garşy ýeterlikli jogap gözlemäge bagyşlanýar.

ORIENT news