Iň täze habarlar

Aşgabatda "Türkmenistanyň nebiti we gazy" Halkara sergisi açyldy

26.10.2022 | 22:36 |
 Aşgabatda "Türkmenistanyň nebiti we gazy" Halkara sergisi açyldy

Aşgabatda 45 ýurtdan 206 kompaniýanyň, şeýle-de döwlet edaralarynyň, akademiki we diplomatik toparlaryň, maliýe guramalarynyň wekilleri bolan myhmanlaryň 500-den gowragyny bir ýere ýygnan “Türkmenistanyň nebiti we gazy” Halkara forumy energetika bazaryna milli we daşary ýurtly gatnaşyjylaryň innowasion tehnologiýalar we hyzmatlar sergisiniň açylyşy bilen badalga aldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi. Döwlet baştutany "dünýä jemgyýetçiligini Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň üstünlikleri bilen tanyşdyrmaga we bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tejribe alyşmagy ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli forumyň energiýa göterijileriniň önümçiligini, gaýtadan işlenişini we halkara bazaryna çykarylmagynyň diwersifikasiýalaşdyrmagyny ep-esli ýokarlandyrmaga ýardam etjekdigine” ynam bildirdi.

– Energiýa çeşmeleriniň iri eksport edijilerinden biri bolmak bilen, Türkmenistan olary daşamak üçin durnukly halkara ulgamlaryny döretmegiň tarapdary bolup çykyş edýär. Gaz geçirijileriniň we ulag-üstaşyr geçelgeleriniň gurulmagy sebit giňişliginde durnukly ösüşi saklamakda möhüm faktor bolar – diýip, türkmen lideri öz ýüzlenmesinde belläp geçýär we Türkmenistan-Hytaý gazgeçirijisini, durmuşa geçirilýän Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan taslamasyny mysal getirýär.

В Ашхабаде открылась международная выставка «Нефть и газ Туркменистана»

Häzirki wagtda daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly, dünýädäki iň uly mawy ýangyç ýataklaryndan biri bolan “Galkynyş” gaz känini, Hazar deňziniň türkmen böleginiň uglewodorod ýataklaryny özleşdirmek işi dowam edýär, gaýtadan işleýän pudagyň nebithimiýa we gaz himiýa senagaty barha ösýär.

Bu ugurlaryň hemmesi Söwda-senagat edarasynda guralan "Türkmenistanyň nebiti we gazy" - OGT-2022 sergisinde öz beýanyny tapdy. Syn ÝET-nyň üstünliklerini, hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini, geljegi uly taslamalary görkezýän esasy düzümi we kärhanalary tarapyndan açyldy.

В Ашхабаде открылась международная выставка «Нефть и газ Туркменистана»

Tehnologik mümkinçilikler we ähmiýetli teklipler öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary – Türkmenistanyň energiýa pudagyndaky hyzmatdaşlary tarapyndan hem hödürlenýär. Umuman alanyňda, 50-den gowrak kompaniýa sergide nebit-gaz senagatynyň ösüş ugurlaryny, pudagyň soňky ýeten sepgitlerini we tendensiýalaryny görkezýär.

Serginiň özi ozal halkara kongres görnüşinde geçirilýän adaty OGT forumyna girizilen täzeçilligi bolup, günüň ikinji ýarymynda öz işine başlajak maslahatyň geçiriljek ýeriniň golaýynda ýerleşýän ekspozisiýa bölümi bilen üsti ýetirildi.

Çäräniň guramaçylyk tarapyna hem ünsi çekmelidir: bu ýyl guramaçylar forumyň esasy wezipelerine, maksatlaryna we ähmiýetine ünsi jemlemek üçin onuň meýdançasynyň bezeg işine aýratyn üns berdiler.

ORIENT news

Şeýle hem okaň: