Samsung

Mirziýoýew: özbek-türkmen gatnaşyklarynyň düýbünden täze atmosferasy döredildi

Mirziýoýew: özbek-türkmen gatnaşyklarynyň düýbünden täze  atmosferasy döredildi

– Soňky ýyllarda umumy syýasy erkiň kömegi bilen özbek-türkmen gatnaşyklarynyň düýbünden täze atmosferasyny döretmek we hyzmatdaşlyga strategiki häsiýet bermek mümkin boldy – diýip, Prezident Şawkat Mirziýoýew türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhamedow bilen gepleşikler tamamlanandan soň KHBS üçin geçirilen brifingde aýtdy.

Özbegistan Respublikasynyň döwlet baştutany: "Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de güýçlendirmek Özbegistanyň daşary syýasatynyň üýtgewsiz ileri tutulýan ugrudyr" - diýdi.

Şu günki gepleşikleriň netijesinde ikitaraplaýyn formatda we halkara arenasynda has ýakyn hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan Strategiki hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak baradaky Jarnama gol çekildi.

Gepleşikleriň esasy mowzugy söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmekdir, –nk, häzirkizaman infrastrukturaly Serhetýaka söwda zolagynyň döredilmegi bolsa söwda dolanyşygyny ösdürmäge, işewür gatnaşyklary giňeltmäge we sebitlerde täze iş ýerlerini döretmäge ýardam eder.

Brifingde habar berlişi ýaly, senagat, energiýa, oba hojalygy, ulag we logistika ugurlarynda hyzmatdaşlygyň işjeň ösdürilmegi barada ylalaşyklar gazanyldy. Suwdan peýdalanmak we daşky gurşawy goramak, adatdan daşary ýagdaýlaryň netijeleriniň öňüni almak we ýok etmek ugurlarynda özara hyzmatdaşlyga üns berildi.

Merkezi Aziýanyň serhetýaka derýalarynyň suw baýlyklaryny tygşytly peýdalanmak boýunça konstruktiw gepleşikleriň ähmiýeti nygtaldy.

Gepleşikleriň dowamynda parlamentara gepleşikleriň we halk diplomatiýasynyň has-da giňelmegine, medeni-gumanitar hyzmatdaşlygyň berkidilmegine aýratyn üns berildi.

Taraplar sebitleýin hyzmatdaşlygy, şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň baştutanlarynyň maslahat ýygnagynyň çäginde güýçlendirmegi maksat edinýärler.

Iki ýurduň prezidentleri Owganystandaky ýagdaýy durnuklaşdyrmak we infrastruktura taslamalaryny öňe sürmek üçin tagallalary ösdürmek barada ylalaşdylar.

ORIENT news
Foto: president.uz