Samsung

Ýokary derejedäki türkmen-özbek gepleşiklerinde bilelikdäki taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy

Ýokary derejedäki türkmen-özbek gepleşiklerinde bilelikdäki taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri hökümet wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde gepleşikleri geçirdiler.

Soňky aýlarda iki döwletiň liderleriniň eýýäm altynjy gezek duşuşýandyklary – munuň bolsa Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň aýratyn derejededigniň aýdyň görkezijisi bolup durýandygy bellenildi.

Şawkat Mirziýoýew ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň berk binýadynyň kemala getirilmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň örän uly hyzmatynyň bardygyny nygtady.

Häzirki wagt ykdysady aragatnaşyklar şol hyzmatdaşlygyň öňe iteriji güýji bolup durýar, muny bolsa soňky ýyllardaky özara söwdanyň möçberleri tassyklaýar. Bu ulgamda döredilmegi maksat edinilýän Serhetýaka söwda zolagy gatnaşyklaryň has-da ösdürilmegine, sebitlerde täze iş orunlarynyň açylmagyna hyzmat eder. Bu zolagyň döredilmegine şu gün döwlet baştutanlary badalga bererler.

Gepleşiklerde senagat toplumynda, energetika ulgamynda, himiýa senagatynda hem-de obasenagat toplumynda bilelikdäki beýleki taslamalar hem ara alnyp maslahatlaşyldy diýlip, ÖzR-niň prezidentiniň saýtynda habar berilýär.

Ulag pudagy özara gatnaşyklaryň strategik ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Döwlet Baştutanlary Türkmenbaşy portunyň mümkinçiliklerini ulanmak arkaly Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlar boýunça geçelgeleri işjeň ösdürmegi ylalaşdylar.

Suwa baradaky meselelere-de garalyp, şunuň bilen baglylykda, Daşkentde Amyderýa boýunça gol çekilen Ylalaşygyň yzygiderli durmuşa geçirilýändigi bellenildi.

Şeýle hem prezidentler ylym we bilim, medeniýet we syýahatçylyk ulgamlarynda gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň zerurdygyny tassykladylar. 2023-nji ýylda özara Medeniýet we kino günlerini, ýaşlar festiwalyny geçirmek meýilleşdirildi.

Ozal indiki aýda Daşoguzda Türkmen-özbek dostluk festiwalynyň geçiriljekdigi habar berlipdi.

ORIENT news
Foto: president.uz