Iň täze habarlar

Türkmen-gazak gatnaşyklary giň gerimde üstünlikli ösdürilýär – Berdimuhamedow

16.10.2022 | 05:48 |
 Türkmen-gazak gatnaşyklary giň gerimde üstünlikli ösdürilýär – Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Akordada giňeldilen türkmen-gazak gepleşiklerinde çykyş etdi. Ol Gazagystanyň ýolbaşçysyna mähirli garşylanandygy we bilelikdäki iş üçin ajaýyp şertleriň döredilendigi üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmen lideri: “Bu ýyl Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Bu döwür içinde iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar giň gerimde üstünlikli ösdürildi" – diýdi.

Kasym-Jomart Tokaýew iki ýurduň arasynda iň ýokary derejede işjeň we ynamdar syýasy gepleşikleriň ýola goýlandygyny aýtdy. “Gazagystanyň Prezidenti: “Men geçen ýylyň oktýabrynda eden saparymy uly mähir bilen ýatlaýaryn. Myhmansöýerligiňiz üçin, Aşgabatda bolmagym üçin ähli zerur we amatly şertleri döredendigiňiz üçin sag bolsun aýdýaryn. Munuň özi sapar wagtynda üstünlik gazanmak üçin esas bolup hyzmat etdi" – diýdi, diýip, “Kazinform” habarlar agentligi ýazýar.

Ol saparyň dowamynda Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçirilen gepleşikleriň öndürijilikli we köptaraplaýyn häsiýete eýe bolandygyny belläp, oňa salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirmegi haýyş etdi.

Tokaýew şeýle hem, Hazaryň işiniň çäklerinde özara hyzmatdaşlygy belläp geçdi. “Ýakynda Aşgabatda Hazar sammiti geçirildi, ol netijesi we türkmen tarapynyň görkezen myhmansöýerligi taýdan diýseň üstünlikli boldy. Sammitiň guramaçylyk derejesi örän ýokary" – diýip, Gazagystanyň Prezidenti aýtdy.

ORIENT news
Foto: akorda.kz

Şeýle hem okaň: