Iň täze habarlar

Serdar Berdimuhamedow "Merkezi Aziýa – Russiýa" sammitinde başlangyçlary öňe sürdi

16.10.2022 | 02:31 |
 Serdar Berdimuhamedow "Merkezi Aziýa – Russiýa" sammitinde başlangyçlary öňe sürdi

Berdimuhamedow 14-nji oktýabrda Astanada geçirilen “Merkezi Aziýa – Russiýa” sammitinde çykyş edip, hyzmatdaşlyk boýunça birnäçe teklipleri we başlangyçlary öňe sürdi.

Türkmen lideriniň pikiriçe, dünýä geosyýasatynyň tendensiýalarynyň oňyn bolmakdan daşdadygy sebäpli, parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek özara gatnaşyklaryň esasy mowzugyna öwrülýär. BMG we beýleki goldaw berýän guramalaryň işiniň netijeliligine täsir edýän halkara hukugynyň esaslary ýok edilýär. Döwletara gatnaşyklaryň manysy we mazmuny üýtgeýär. Konfliktleriň, terrorçylygyň, ekstremizmiň we radikalizmiň ýaýrawy barha artýar.

Onuň pikiriçe, bu şertlerde Merkezi Aziýa we Russiýa döwletleriniň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlyk aýgytly ähmiýete eýe. Häzirki wagtda ýurtlar we raýatlar bilen parahatçylyk, asudalyk we ynam üpjün edip biljek gorag mehanizmlerini döretmek üçin ýörite hyzmatlaryň, maglumat çeşmeleriniň ulanylmagy, döwlet edaralarynyň arasynda oňat utgaşdyrylan syýasy we diplomatik işler zerurdyr.

Serdar Berdimuhamedow öňüni alyş çäreleriniň möhümdigini belläp, esasy ugurlara ünsi çekdi:

– döwletlerdäki ýagdaýy durnuksyzlaşdyrmak synanyşyklaryna garşy durmak;
– terrorçylyk, ekstremizm, kiber we biologik howplardan goramak kepilliklerini üpjün etmek;
– ýalan manylaryň we ahlak görkezijileriniň köpçüligiň aňyna emeli girizilmegine garşy göreş;
– dünýädäki ýagdaýyň umumy çylşyrymlaşmagynyň ýetirip biljek ýaramaz netijeleriniň öňüni almak.

Ykdysadyýet Merkezi Aziýa bilen Russiýanyň arasyndaky altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugrydyr. Bu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Prezidenti energetika, senagat hyzmatdaşlygy, dokma senagaty, agrosenagat toplumy, logistika, söwda we tehnologiýalar ýaly ugurlaryň geljegine ünsi çekdi.

Serdar Berdimuhamedowyň pikiriçe, ýurtlaryň işewür toparlarynyň has ýakyn aragatnaşyk saklamaklaryny höweslendirmeli we Merkezi Aziýa + Russiýa hemişelik işewürlik forumyny döretmek mümkinçiligine garamaly.

Türkmen lideri sebitde Dünýä ummanyna çykalgasy bolan kontinental ähmiýetli ulag-üstaşyr ulgamyň döredilmegine aýratyn üns çekdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu babatda Pars aýlagyna, Eýran portlaryna we ol ýerden Hindistana iň gysga ýoly hödürleýän ýurt hökmünde, Türkmenistan tarapyndan “Demirgazyk-Günorta” Halkara ulag geçelgesiniň işini işjeňleşdirip bolar, diýip hasaplaýar.

Gumanitar hyzmatdaşlyk nukdaýnazaryndan, Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylda Merkezi Aziýa we Russiýa halklarynyň Medeniýet we sungat festiwalyny geçirmegi teklip etdi.

Şeýle hem, Türkmenistanyň baştutany şu ýylyň maý aýynda Aşgabatda Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, "Merkezi Aziýa – Russiýa" ilkinji Mejlisara forumynyň geçirilendigini aýtdy, ol häzirki duşuşygyň guralmagyna esas boldy.

ORIENT news
Foto: TASS / Alekseý Daniçew

Şeýle hem okaň: