Samsung

Aşgabatda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň emlägini satmak üçin auksion geçirilýär

Aşgabatda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň emlägini satmak üçin auksion geçirilýär

2022-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda, ABŞ-nyň Aşgabatdaky Puşkin köçesindäki ilçihanasy 9-njy binada auksion geçirýär. Söwda sagat 09:00-da başlar we 12:00-dan öň tamamlanar.

Ilçihananyň dolandyryş we ykdysady bölümi ulanylan mebelleri, kompýuterleri we hojalyk enjamlaryny satuwa çykarar. Auksion ýeňijilerine şol günüň ahyrynda telefon arkaly habar beriler we olara utan zatlaryny alyp gitmek üçin wagt belleniler. Ýeňijiler tölegi şol gün ABŞ-nyň dollarynda tölemeli.

Auksiona gatnaşmak isleýänleriň hemmesi hakyky şahsyýetnamasyny görkezmeli we çärede görkezilen düzgünleri berjaý etmeli. Ähli önümler auksionda görkezilen şertde satyn alyja berler.