Iň täze habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Hytaýa gaz ibermegi artdyrmak boýunça iş alyp barýar

03.10.2022 | 18:32 |
 Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Hytaýa gaz ibermegi artdyrmak boýunça iş alyp barýar

Türkmenistan Hytaý barha ösýän ykdysadyýetiniň energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak maksady bilen Hytaýa gaz ibermegi artdyrmak boýunça iş alyp barýar – diýip, türkmen parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün «Нейтральный Туркменистан» gazetinde çap edilen makalasynda nygtady.

«Häzirki wagtda biz Hytaý Halk Respublikasynyň ykdysadyýetiniň barha artýan zerurlyklaryny we Türkmenistanyň serişdeler binýadynyň mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, türkmen tebigy gazyny ibermegiň möçberini artdyrmak meseleleriniň üstünde işleýäris. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistandan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmegiň mümkinçiliklerini jikme-jik ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyrys» - diýlip, çap edilen makalada aýdylýar.

Şeýle hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy öz makalasynda köpçülikleýin gyryş ýaraglarynyň ýaýradylmazlygy, BMG we onuň Howpsuzlyk Geňeşiniň özgerdilmegi, Owganystanyň asuda dikeldilmegi ýaly meselelerde Türkmenistanyň we Hytaýyň garaýyşlarynyň birmeňzeşdigini belledi.

Ozal Hytaýyň başlygy Si Szinpin, ŞHG-nyň Samarkantda geçirilen sammitiň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygynda Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahasyny gurmak baradaky teklibini goldapdy.

ORIENT news
Suratlar redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: