Iň täze habarlar

Türkmenistanyň ýaş zehinleri Duşenbede geçiriljek Delfiýa oýunlaryna taýýarlanýarlar

21.09.2022 | 03:03 |
 Türkmenistanyň ýaş zehinleri Duşenbede geçiriljek Delfiýa oýunlaryna taýýarlanýarlar

14-18-nji oktýabr aralygynda dokuz ugur boýunça 600 adamyň gatnaşmagynda Täjigistanda ilkinji gezek GDA agza döwletleriň XVI Delfiýa oýunlary geçiriler.

Oýunlar Duşenbe şäheriniň medeni edaralarynda: fortepiano, skripka, şekillendiriş sungaty, üflenip çalynýan saz gurallary, akademiki, adaty, estrada ýerine ýetiriji, halk tansy we fotosurat boýunça geçiriler.

Öňünden çaklamalyň, ýöne, häzir zehinli türkmen ýaşlarynyň bu abraýly sungat forumyna gatnaşmaga işjeň taýýarlyk görýändigini belläp geçmek gerek. Forumyň talaplarynyň ýokary derejesi iň zehinlilere we has ukyplylara hem örän yhlasly çemeleşmäge mejbur edýär.

Юные таланты из Туркменистана готовятся к Дельфийским играм в Душанбе

Delfiýa oýunlary – munuň özi çeper, amaly we ylmy-barlag döredijiliginiň ugurlary boýunça toplumlaýyn ýaryşlardyr. 2022-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda GDA gatnaşyjy döwletleriň ýaşlarynyň Delfiýa oýunlaryna 20 ýyl doldy.

ORIENT news

Şeýle hem okaň: