Iň täze habarlar

Türkmenistan ýeke-täk nusgaly golýazmalaryň UNESKO-nyň “Dünýäniň hakydasy” Bütindünýä sanawyna goşulmagy üçin ýüz tutar

12.09.2022 | 20:37 |
 Türkmenistan ýeke-täk nusgaly golýazmalaryň UNESKO-nyň “Dünýäniň hakydasy” Bütindünýä sanawyna goşulmagy üçin ýüz tutar

“Dünýäniň hakydasy” sanawyny Türkmenistanyň dokumental mirasynyň elementleri bilen dolduryp bolar – ýurt bu sanawa goşmak üçin orta asyr gündogaryň görnükli şahsyýetleriniň golýazmalar ýygyndysyny hödürlemegi meýilleşdirýär.

8-10-njy sentýabrda Daşoguz we Könürgenç "Türkmenistan-UNESKO" ylmy-populýar çäreleriň estafetasyny kabul etdiler. Hereketiň çäginde milli medeni we ruhy mirasy, binagärlik we maddy däl ýadygärlikleri gorap saklamak we öwrenmek we bu ugurda ýaşlar bilen işlemek temasy boýunça simpozium geçirildi.

Türkmenistanyň UNESKO-nyň işleri boýunça Milli komitetiniň sekretariatynyň başlangyjy boýunça gurnalan we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan goldanan bu çärä jemgyýetçilik birleşikleriniň we guramalaryň gatnaşmagy onuň esasy ugry boldy.

Bu taslama Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasy we Daşoguzyň welaýat häkimligi hem goşuldy.

Foruma gatnaşyjylar binagärlik ýadygärlikleriniň birnäçesi UNESKO-nyň sanawyna girizilen “Köneürgenç” Döwlet taryhy-medeni goraghanasyna gezelenç etdiler.

Häzirki wagtda aramgähleri Daşoguz welaýatynyň taryhy ýadygärlikleriniň sanawyna girýän Aşyk Aýdyň pir, Ybraýym Edhem, Nalaç Baba, Ismamyt Ata we beýlekiler ýaly meşhur şahsyýetleriň işleri bilen baglanyşykly bolan dokumental mirasy UNESKO-nyň “Dünýä hakydasy” atly halkara sanawyna girizmek boýunça işler alnyp barylýar.

“Dünýä hakydasy” Bütindünýä sanawy dokumental mirasyň möhüm elementlerini gorap saklamak üçin 1997-nji ýylda döredildi. Häzirki wagtda Sanawda dürli görnüşli 245 sany resminama bar.

ORIENT news
Foto: ORIENT

Şeýle hem okaň: