Iň täze habarlar

Hytaý Magtymgulynyň 300 ýyllygynyň Halkara derejede baýram edilmegine goşular

20.08.2022 | 17:48 |
 Hytaý Magtymgulynyň 300 ýyllygynyň Halkara derejede baýram edilmegine goşular

Türkmenistanyň HHR-daky diplomatik wekilhanasy beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny baýram etmäge Hytaýyň atçylyk assosasiýasynyň, ylmy, medeni hem-de işewür toparlarynyň wekillerini çagyran çäresinden başlady.

Китай присоединится к международному празднованию 300-летия Махтумкули

Ilçi Parahat Durdyýew duşuşygy açyp, türkmen şahyrynyň döredijiligine mazmunly häsiýet berdi hem-de 2024-nji ýylda Türkmenistanyň Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giňden we dabaraly bellejekdigini gürrüň berdi. Şunuň bilen baglylykda, ol bu ugra degişli bilelikde halkara maslahatlary guramaga, dürli neşirleri, ylmy barlag işlerini çap etmäge ýardam bermäge, şeýle hem Magtymgulyynyň döredijiliginde Hytaýyň we türkmen atynyň ýatlanylýan ýerlerini Hytaý diline terjime etmäge çagyrdy.

Китай присоединится к международному празднованию 300-летия Махтумкули

Diplomat Hytaýyň atçylyk assosasiýasynyň baş sekretary Ýue Gao Fene umuman, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalandyrylýandygy we aýratyn-da, atşynaslyk ulgamynda hem-de ahalteke bedewlerini wagyz etmekde gatnaşyklaryň pugtalandyrylýandygy üçin hoşallyk bildirdi. Şeýle hem ol iki halkyň arasynda dostluk aragatnaşykjlarynyň ösürildirilmegine goşandyny goşýan hytaýly dostlaryň ählisine minnetdarlyk sözlerini aýtdy.

Китай присоединится к международному празднованию 300-летия Махтумкули

Öz nobatynda Ýue Gao Fen Magtymgulynyň hem-de Konfusiniň atlary bilen baglanyşykly Türkmenistana we Hytaýa wekilçilik edýän iki filosofik akymlaryň garaýyşlarynyň birdigi baradaky maslahatyň taslamasynyň üstünde işlemegi teklip etdi.

Китай присоединится к международному празднованию 300-летия Махтумкули

Ilçi Ýue Gao Fene Halkara ahalteke atçylyk assosasiýasynyň agzasy baradaky şahadatnamany berip, ony HHR-den bolan atşynas Lýu Şuçinýua gowşurmagy haýyş etdi. Şol atşynas assosasiýanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow tarapyndan bu guramanyň düzümine kabul edilipdi.

ORIENT news

Şeýle hem okaň: