Iň täze habarlar

“Dutaryň owazy”  festiwalynyň guramaçylyk komiteti görnükli türkmen aýdymçylarynyň hormatyna ýörite baýraklary döretdi

“Dutaryň owazy” festiwalynyň guramaçylyk komiteti görnükli türkmen aýdymçylarynyň hormatyna ýörite baýraklary döretdi

15.06.2024

|

20:45

|

147

Arkadag şäheriniň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi täze arheologik tapyndylar bilen üsti ýetiriler

Arkadag şäheriniň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi täze arheologik tapyndylar bilen üsti ýetiriler

15.06.2024

|

04:15

|

249

Türki dünýäniň medeni mirasynyň sanly katalogy taýýarlanylýar

Türki dünýäniň medeni mirasynyň sanly katalogy taýýarlanylýar

14.06.2024

|

09:07

|

210

Ýaponiýada Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler

Ýaponiýada Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler

06.06.2024

|

09:45

|

269

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň  300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

03.06.2024

|

10:48

|

265

Ukrainanyň Çagalar milli kitaphanasynda “Türkmen halkynyň medeni gymmatlyklary” ady bilen sergi geçirildi

Ukrainanyň Çagalar milli kitaphanasynda “Türkmen halkynyň medeni gymmatlyklary” ady bilen sergi geçirildi

31.05.2024

|

12:35

|

260

Balkanabatly ýaş suratkeş gyz “mekdebiňe öz eseriňi sowgat ber” göreldesine eýerdi

Balkanabatly ýaş suratkeş gyz “mekdebiňe öz eseriňi sowgat ber” göreldesine eýerdi

27.05.2024

|

01:15

|

375

Non finito tomaşaçynyň gözi bilen: Yzzat Gylyjowyň suratlarynda Italiýanyň özüne çekijiligi

Non finito tomaşaçynyň gözi bilen: Yzzat Gylyjowyň suratlarynda Italiýanyň özüne çekijiligi

23.05.2024

|

18:40

|

282

Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

21.05.2024

|

02:17

|

248

TMK döwürler boýunça saz syýahatyna çagyrýar: barokkodan başlap, XXI asyra çenli

TMK döwürler boýunça saz syýahatyna çagyrýar: barokkodan başlap, XXI asyra çenli

20.05.2024

|

14:57

|

308

65 sahypa